de

jaarcijfers

Toelichting op de balans en de winst-

en verliesrekening

 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten.

Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.

Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva.

 

Materiële vaste activa.

 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen kostprijs minus lineaire afschrijvingen.

BALANS PER 31 DECEMBER 2021
ACTIEF  
Materiële vaste activa
Inventaris
€ 0,00
Vlottende activa
Liquide middelen € 988
Balanstotaal € 988
PASSIEF  
Eigen vermogen
Stichtingsvermogen € 638
Overlopende Passiva € 350
Balanstotaal € 988

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021
 

Baten
Ontvangen giften € 7.875
Lasten
Kantoorkosten € 350
Giften aan derden € 6.675
€ 7.025
 
Resultaat   € 850
Financiële baten en lasten € -236
Batig saldo   € 614

"Voor slechts enkele euro's per dag kunnen we

250 kinderen voorzien van onderwijs en voeding."