de

jaarcijfers

Toelichting op de balans en de winst-

en verliesrekening

 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten.

Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.

Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva.

 

Materiële vaste activa.

 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen kostprijs minus lineaire afschrijvingen.

Onderstaande gegevens zullen per januari 2015

openbaar worden gemaakt daar de stichting op

29 oktober 2014 is opgericht.

 

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

 

 

ACTIEF

 

Materiële vaste activa

Inventaris

 

Vlottende activa

Liquide middelen

 

Balanstotaal

 

 

PASSIEF

 

Eigen vermogen

Stichtingsvermogen

 

Kortlopende schulden

 

Balanstotaal

€ 0,00

 

 

€ 491

 

€ 491

 

 

 

 

 

€ 141

 

€ 350

 

€ 491

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Baten

Ontvangen giften

 

Lasten

Kantoorkosten

Giften aan derden

 

 

 

 

 

Resultaat

 

Financiële baten en lasten

 

Batig saldo

 

€ 15.806

 

 

€ 371

€ 15.156

 

€ 15.527

 

- € 15.527

 

€ 279

 

- € 326

 

- € 47

"Voor slechts enkele euro's per dag kunnen we

250 kinderen voorzien van onderwijs en voeding."